ÁSZF

Általános szerződési feltételek

 

A jelen Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: Felhasználási Feltételek) a Web és Reklám Közvetítő Kft. (Adószám: 25903010-2-41.) a továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett http://www.weblapkinalata.hu, valamint partneroldalain elérhető diszkont ajánlatokat megjelenítő online kereskedelmi oldal (a továbbiakban: weblapkinalata.hu) szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevője (Ön vagy Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza.


I. Általános rendelkezések


1. A jelen Felhasználási Feltételek szempontjából Felhasználónak minősül minden olyan cselekvőképes magánszemély, vagy gazdálkodó szervezet, valamint cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy, aki a weblapkinalata.hu oldalra feltöltött ajánlatokra vételi ajánlatot tesz.


2. A Felhasználó a Szolgáltatás használatával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Felhasználási Feltételeket, egyben elfogadja az Üzemeltető, jelen Felhasználási Feltételek mellékletét képező Adatkezelési Tájékoztatóját. A Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. Az Üzemeltető, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Felhasználó Szolgáltatáshoz való hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni.


3. A Szolgáltatás használatával a Felhasználó és az Üzemeltető között online szerződés jön létre az Ekrtv.1 5. § (4) bekezdésének megfelelően.


4. Az Üzemeltető fenntartja jogát a jelen Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról az Üzemeltető rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználót. A felhívást a weblapkinalata.hu erre a célra szolgáló felülete, esetlegesen hírlevél, vagy a felhasználónak, az általa megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Felhasználási Feltételek módosításának elfogadását jelenti.


5. A Felhasználó számára az Üzemeltető a weblapkinalata.huoldalon történő vásárlást, mint szolgáltatást regisztráció mellett biztosítja. A weblapkinalata.hu regisztrációhoz a Felhasználó által megadott e-mail cím, mint egyedi azonosító szükséges, melyre az Üzemeltető ellenőrző kódot küld. Egy e-mail címhez egy ellenőrző kód tartozik. A weblapkinalata.hu használata során az ellenőrző kód és e-mail cím együttesen azonosítja a felhasználót.


6. Az Üzemeltető fenntartja jogát bármely Felhasználó kizárására, vagy bármely tranzakció vagy más tartalom, információ törlésére, amely értelmezése szerint ellenkezik a weblapkinalata.hu oldal megfelelő használatával vagy rágalmazásnak, jogellenesnek, sértőnek vagy erkölcstelennek minősül.


7. Ha a Felhasználó a weblapkinalata.hu használata során a jelen Felhasználási Feltételekbe ütköző magatartást tanúsít, az Üzemeltető jogosult a Felhasználót az Üzemeltető által üzemeltett egyéb online kereskedelmi oldalakról kitiltani, vagy bármely, általa üzemeltetett online kereskedelmi oldal használatához való hozzáférését korlátozni, vagy felfüggeszteni.


8. Az Üzemeltető fenntartja jogát arra, hogy a Felhasználó által megadott regisztrációs adatokat bármikor ellenőrizhesse, különösen, ha kétség merül fel a regisztrációs adatok valódiságát illetően. Az ellenőrzés ideje alatt az Üzemeltető jogosult a Felhasználó bármely, az Üzemeltető által üzemeltetett online kereskedelmi oldal használatához való hozzáférését korlátozni, vagy felfüggeszteni, legfeljebb az ellenőrzés lezárásáig.

9. A weblapkinalata.hu felhasználói regisztráció (felhasználói fiók) törlésével a jelen Felhasználási Feltételekben szabályozott jogviszony, külön értesítés nélkül megszűnik.


II. Vásárlással kapcsolatos előírások


1. A megrendelés aktiválásával a Felhasználó kötelező érvényű ajánlatot tesz a weblapkinalata.hu oldalon. A megrendelés aktiválására az Üzemeltető időkorlátot állíthat fel, melyet a
megrendelés visszaigazolásáról küldött e-mail tartalmaz. A weblapkinalata.hu oldalon keresztül történő vásárlás a Ptk. 211. §-a alapján kötelező érvényű ajánlatnak minősül, a Felhasználó vételi ajánlatához kötve van. Ennek alapján a sikeres vásárlást (tranzakciót) követően a weblapkinalata.hu oldal eladói partnere (eladó) és a Felhasználó között szerződés jön létre. A szerződésben foglaltakat a Felhasználó köteles teljesíteni és betartani, vagyis a Felhasználó az eladó szerződésszerű teljesítése esetén köteles a terméket/szolgáltatást feltüntetett vételáron megvenni és átvenni/igénybe venni. Amennyiben a Felhasználó a terméket nem veszi át, a szolgáltatást nem veszi igénybe és ezt az eladó a weblapkinalata.hu felé jelzi, az Üzemeltető jogosult a Felhasználó felhasználói hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, felfüggeszteni.


2. A vásárlással kapcsolatos fogyasztói jogokat a weblapkinalata.hu oldal eladói partnereinél közvetlenül érvényesíthetők.


III. Az Üzemeltető felelőssége


1. A weblapkinalata.hu működtetését az Üzemeltető közvetítő szolgáltatóként, az Ekrtv. rendelkezései szerint végzi. Az Üzemeltető semmiféle felelősséget nem vállal a weblapkinalata.hu-n tett, nem tőle származó felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá a Szolgáltatás hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban.


2. Ezért az Üzemeltető, többek között, nem felel a weblapkinalata.hu-n meghirdetett termékek/szolgáltatások minőségéért, biztonságáért és jogszabályi megfelelőségéért és nem vállal kötelezettséget ezen termékek/szolgáltatások ellenőrzéséért. Nem felel továbbá a meghirdetett termékek/szolgáltatások valódiságáért, vagy azért, hogy a Felhasználó ténylegesen meg tudja venni az eladó által
meghirdetett termékeket/szolgáltatásokat.


3. Az Üzemeltető nem avatkozik bele a Felhasználó és az eladó közötti jogvitákba, tranzakciókba, bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó mentesíti az Üzemeltetőt mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől.


4. A Felhasználó által a weblapkinalata.hu-n közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat az Üzemeltető jogosult, de nem köteles ellenőrizni és a közzétett információk által hivatkozott oldalakon vagy helyeken az Üzemeltető jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység
folytatására utaló jeleket keresni. A weblapkinalata.hu-n elérhető tartalmat szükség esetén a Felhasználó köteles archiválni.


5. Az Üzemeltető által megadott ellenőrző kódért, annak biztonságos tárolásáért a Felhasználó felel.


IV. Kapcsolattartás


A weblapkinalata.hu ügyfélszolgálata a weblapkinalata.hu szolgáltatásával kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket elsősorban az e célra szolgáló online felületen fogadja. A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket az ügyfélszolgálat írásban, a Felhasználó által megadott e-mail címre, zárt ügyfélszolgálati rendszerből küldött e-mail útján válaszolja meg. A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket az Üzemeltető haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztói panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések által megállapított határidő alatt vizsgálja ki és válaszolja meg.


V. Személyes adatok védelme


A Felhasználó személyes adatainak bizalmas kezelése elsőrangú követelmény, ezért az Üzemeltető a Felhasználó személyes adatait csak az Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt külső szervezeteknek adja át, hatóságok, bíróság részére csak a vonatkozó jogszabályi keretek között teszi hozzáférhetővé.


VI. Irányadó jog, felügyeleti szervek


Az Üzemeltető és Felhasználó közötti jogviszonyra a magyar jog irányadó. A felek esetleges jogvita esetén, hatáskörtől függően kikötik az Üzemeltető székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét. A Szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Felhasználó az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetősége: 1364 Bp., Pf. 144; fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf., 75; info@nmhh.hu


VII. Szerzői jogi rendelkezések


A weblapkinalata.hu a Web és Reklám Közvetítő Kft. licencének tulajdonosa.

A weblapkinalata.hu-n lévő valamennyi tartalom jog által védett! A weblapkinalata.hu tartalma, mint adatbázison fennálló szerzői jog kizárólag az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása alapján használható fel!